Доктрини

bible-light-rays

Декларация на вярата на Свободни Евангелски Петдесятни Църкви:

1. Боговдъхновеността на Писанието
Ние вярваме, че Свещеното Писание на Стария и Новия завет е дословно вдъхновено от Бога и представлява Божието откровение за човека – непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8, 9; 2 Солунци 2:13).

2. Вечният Бог
Ние вярваме в Единственият Истинен, Жив и Единен Бог, Който е Вечен, Суверен, изявил Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух (Матей 3:16, 17; 28:19; Исая 43:10, 11).
Бог Отец?
Ние вярваме в Бог Отец, първото Лице на Триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който даде закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все (Битие 1:1; Второзаконие 6:4; 1 Коринтяни 15:28).
Исус Христос?
Ние вярваме в Господ Исус Христос, второто Лице на Триединния Бог, Който беше и е Вечният Син на Бога, въплътен чрез Святия Дух и роден от девицата Мария. Вярваме в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евреи 7:25, 26; Йоан 1:1, 14; 1 Петрово 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; 1 Коринтяни 15:4; 2 Коринтяни 5:21).
Святи Дух?
Ние вярваме в Святия Дух, третото Лице на Триединния Бог, Който изхожда от Отец и Сина, вездесъщ и активен в работата Си за изобличение и новорождение на грешника, и освещаване на вярващия чрез истината (Йоан 15:26; 16:8-11; 1 Петрово 1:2; Римляни 8:14-16).

3. Грехопадението на човека
Ние вярваме, че човекът бе създаден добър и праведен. Неговият волен грях причини загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1:26, 27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

4. Спасението на човека
Ние вярваме в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта, пролята на кръста е осигурено спасение за цялото човечество. Тази опитност, позната още като новорождение, представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което повярвалият грешник е новороден, оправдан и осиновен в семейството на Бога, става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Тит 2:11; 3:4-7; 1 Йоан 5:1).

5. Божественото изцеление
Ние вярваме, че изцелението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всеки вярващ (Исая 53:4, 5; Матей 8:16, 17; Яков 5:14-16).

6. Църквата и нейната мисия
Ние вярваме, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22, 23; 2:22; Римляни 14:17, 18; 1 Коринтяни 4:20).?Ние вярваме, че мисията на църквата е да проповядва Благовестието за спасение на цялото човечество, да изгражда и обучава вярващи за духовно служение, да прославя Бога в поклонение, да показва християнско състрадание към всички в нужда (Матей 28:19, 20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

7. Църковните тайнства
Ние вярваме, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са преминали през покаяние и са повярвали. По този начин те свидетелстват пред света, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Матей 28:19; Деяния 10:47, 48; Римляни 6:4).?Ние вярваме, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20; 1 Коринтяни 11:20-34).

8. Освещението
Ние вярваме, че освещението е акт на отделяне от злото и греха и е посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно. Изработва се в живота на вярващия, в резултат на освещаващата сила на Христовата кръв и възкресенския живот, чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1, 2, 13; 12:1, 2; Галатяни 2:20; Евреи 10:10, 14).

9. Кръщението в Святия Дух
Ние вярваме, че кръщението в Святия Дух е обличане на вярващия със сила за духовен живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следва новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на непознати езици като първоначален видим белег, според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).

10. Духовните дарби
Ние вярваме в настоящото действие на свръхестествените дарби на Святия Дух (1 Коринтяни 12) и на Христовите дарби на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни 12:6-8; 1 Петрово 4:10, 11) за назидание и разрастване на църквата.

11. Последното време
Ние вярваме в предстоящото лично завръщане на Господ Исус Христос преди хилядагодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е чист Той, за да бъдем готови да Го посрещнем, когато дойде (Йоан 14:1-3; Тит 2:13; 1 Солунци 4:15-17; 1 Йоан 3:2, 3; Отковение 20:1-6).?Ние вярваме в телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в Господ Исус Христос, и във вечното осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоан 5:28, 29; 1 Коринтяни 15:22-24; Откровение 20:10-15).